Proponowany model współpracy trójsektorowej stanowi innowację w skali regionu jak i kraju, zakłada aktywne partnerstwo sektora biznesu z publicznymi i niepublicznymi instytucjami pomocy i integracji społecznej. Model będzie służyć ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, w tym szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym (wychowankowie pieczy zastępczej). W jego ramach powstaną Kluby Aktywności Rozmaitych KARnet – miejsca spotkań i edukacji nieformalnej młodzieży.

Innowacyjne podejście do rozwiązania problemu zakłada współdziałanie w trzech przenikających się obszarach rozwoju zainteresowań, rozwijaniu kompetencji społecznych, edukacji do pracy.

Przyczyni się to do:

  • usprawniania wzajemnej wymiany informacji o potrzebach i metodach wsparcia młodzieży
  • zmiany postawy roszczeniowej młodzieży na postawę czynną wobec swojego rozwoju i poczucia wpływu na własne życie
  • przełamanie bariery instytucjonalnego wizerunku ośrodków pomocy społecznej
  • większego zaangażowania przedsiębiorców w proces edukacji, przygotowania i adaptacji młodzieży.

Projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

  • młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym, również osób z zaburzonymi więziami rodzinnymi, objętych opieką zastępczą rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych (odbiorcy). W celu umacniania pozytywnych postaw wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem, w realizację projektu włączona zostanie także młodzież o poprawnych wzorcach społecznych
  • osób, które w różnych aspektach życia sprawują opiekę nad młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym – m.in. pracownicy publicznych i niepublicznych Instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz pracodawcy (użytkownicy)

Projekt jest realizowany w okresie 02.07.2012 r. – 30.06.2015 r.