18-12-2014

KARnet 15+ to innowacyjny model wykorzystujący kompleksowe podejście do zagadnień związanych z ułatwianiem wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W listopadzie br. została zakończona ewaluacja projektu, dzięki której możliwe jest podsumowanie okresu testowania nowatorskich rozwiązań. Raporty z ewaluacji projektu zawierają wnioski dotyczące testowania i rekomendacje do wdrożenia modelu przez potencjalnych replikatorów. Ostateczna wersja modelu KARnet15+ przyjmie formę publikacji, która w I kwartale 2015 r. zostanie poddana walidacji.

Co się wydarzyło w okresie testowania?

Rozwiązania, które były testowane w ramach projektu, skierowane są do młodzieży w wieku 15 – 25 lat, w tym szczególnie do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Z metod pracy i narzędzi zaproponowanych w modelu KARnet15+ mogą skorzystać publiczne i niepubliczne instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz pracodawcy.

W okresie od października 2013 r. do września 2014 r. we Wrocławiu oraz Poznaniu działała sieć Klubów Aktywności Rozmaitych. Stanowiły one dla młodych ludzi jednocześnie miejsce do spotkań oraz nieformalnej edukacji. Zorganizowano w tym czasie łącznie 1059 różnych spotkań, w tym spotkania w ramach aktywności rozmaitych, warsztaty z Liderami Procesów Grupowych rozwijające kompetencje społeczne, warsztaty z Przewodnikiem po Rynku Pracy uświadamiające kompetencje zawodowe, spotkania z pracodawcami z różnych branż i zawodów, konsultacje indywidualne.

Ofertą klubów zainteresowało się 656 osób między 15 a 25 rokiem życia. Młodzież we współpracy z kadrą Klubów zaangażowała się w rozwój 47 aktywności, m.in. takich jak: Fotoprojekt, Okołomuzycznik, Klub Filmowy, Zdrowy Styl Życia, Kuchenne Przygody. Uczestnicy wysoko oceniali przede wszystkim formę organizacji aktywności oraz fakt, że mieli bezpośredni wpływ na rodzaj podejmowanych w klubie działań. Dzięki temu mogli z łatwością rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Kadra Klubów ściśle współpracująca z młodzieżą, jako najbardziej innowacyjne wskazała następujące elementy wynikające z zastosowania modelu:

  • zajęcia, na które bezpośredni wpływ ma młodzież,
  • oferta zajęć dla młodzieży – szersza od standardowej,
  • założenia i metoda pracy z młodzieżą jako całość,
  • pozytywne wpływanie modelu na kreatywność młodzieży[1].

W projekcie udział wzięło także 32 pracowników Instytucji Pomocy Społecznej z terenu Wrocławia i Poznania. Pełnili oni dwie role: odpowiadali za rekrutacje młodzieży wychowującej się poza rodziną, w systemie pieczy zastępczej oraz brali udział w szkoleniach dotyczących wdrażanego modelu i narzędzi merytorycznych, które są wsparciem w pracy z wychowankami.

Pracownicy IPS pozytywnie ocenili użyteczność wspomnianych elementów. Szczególnie rekomendują do dalszego wykorzystywania jedno z narzędzi, jakie zostało przygotowane w ramach projektu – „Paszport na rynek pracy” (to publikacja przybliżająca młodzieży funkcjonowanie rynku pracy). Pracownicy IPS podkreślają także indywidualne korzyści, jakie przyniosło im uczestnictwo w projekcie: przyrost wiedzy, proaktywne poznawanie nowych technik pracy z młodzieżą, wymianę doświadczeń oraz większe zrozumienie młodzieży poprzez uzyskanie szerszego kontekstu wobec problemów, które ją spotykają[2].

Główne wnioski z ewaluacji

Z raportów ewaluacyjnych wynika, że najbardziej użyteczne są te elementy modelu, które wspierają proaktywne i kreatywne działania podejmowane przez młodzież. Jak pokazują wnioski z badań przeprowadzonych wśród młodzieży, są one także najbardziej cenione przez samą młodzież, jako użyteczne w kontekście uczenia się czegoś nowego i własnego rozwoju.

Do najbardziej docenianych aspektów modelu KARnet 15+ – model współpracy trójsektorowej należą:

  • metoda pracy z młodzieżą w Klubach oparta na oddaniu im inicjatywy, daniu możliwości decydowania o aktywnościach realizowanych w Klubach;
  • rola Lidera Aktywności Rozmaitych, jako katalizatora przyciągającego młodzież do zaangażowania się w działalność Klubów;
  • wsparcie otrzymywane przez młodzież ze strony Koordynatorów Klubów oraz Liderów Procesów Grupowych;
  • konsultacje dla pracowników IPS tj. szkolenia, coaching i supewizje, których celem jest wzmocnienie technik i metodologii pracy personelu IPS pracującego z młodzieżą[3].

Pełna wersja raportu dostępna jest w zakładce Dokumenty pod nazwą: KARnet15+ – Raport z ewaluacji zewnętrznej.

Projekt realizowany jest od czerwca 2012r. przez Wrocławską Rewitalizację Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy współpracy z 6 partnerami.


[1, 2, 3] Ewaluacja zewnętrzna projektu „KARnet 15+ − model współpracy trójsektorowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet 1: „Zatrudnienie i integracja społeczna”Działanie 1.2:„Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”. Raport końcowy. Opracowanie: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk Tomasz Wysocki sc. Warszawa. Października 2014r.